Østrem, Ketil 

Veiledning i friluftsliv

Hovedfagsoppgave (SV IDR 390) i idrettsvitenskap ved Høgskolen i Agder / NTNU,

Kristiansand, høstsemesteret 2003.

 

 

 

                                                Abstract

 

Veiledning i friluftsliv bygger tradisjonelt på et spesifikt verdigrunnlag, et verdigrunnlag som ofte resulterer i et bestemt syn på hvordan veiledning i friluftsliv skal utformes. Mitt problemområde har sin bakgrunn i nysgjerrighet i forhold til å undersøke om Faarlunds og Tordsson/Tellnes vegledningsmodeller, med de forutsetninger og grunnregler de representerer, er realistiske å anvende i de praktiske veiledningssituasjonene i friluftsliv. Intensjonen med denne hovedfagsoppgaven er dermed å søke kunnskap om hva veiledning i friluftsliv er, samt å undersøke hvilke retningslinjer, instrumenter og verktøy man kan anvende i veilederrollen. Metoden jeg har benyttet meg av for å belyse denne problemstillingen, er 5 kvalitative forskningsintervjuer av personer med omfattende veiledererfaring. Hensikten er å belyse følgende temaer:

Tema 1: "Veiledning i friluftsliv" som begrep og fenomen (veiledningens 

              mål/filosofi)

Tema 2: Veiledningstradisjon (veiledningens arbeidsmåter)

Tema 3: Veiledningskonteksten (veiledningens arbeidsmåter)

Tema 4: Veilederrollen (veiledningens innhold)

Tema 5: Veilederfunksjonen (veiledningens arbeidsmåter)

Tema 6: Risikomomentets verdiforankring i veilederrollen (veiledningens

              mål/filosofi)

De viktigste resultatene av undersøkelsen kan oppsummeres på følgende måte:

- En veileder i friluftsliv kan ha mange ulike oppfatninger av egen rolle; enten som instruktør, guide, rådgiver, lærer eller konsulent. Utfordringen er å tilpasse rollene i forhold til de ulike veiledningssituasjonene.

- De ulike veiledningssituasjonene krever at man tar i bruk både induktive og deduktive metoder.

- Veilederoppgaven kan løses ved å opptre på følgende måter; for eksempel styrende, dirigerende, ledende, oppdragende og rådende.

- Veilederen bør foretrekke en demokratisk ledelsesform framfor en autokratisk.

- Veiledningen endrer form etter hvilken kontekst man er i, det vil si når rammevilkårene og målgruppen endres.