MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/D8F7AD14/foredrag_stoy_og_stillhet.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" STØY OG STILLHET

STØY OG STILLHET

 

Først av alt v= il jeg takke for muligheten til å reflektere litt rundt støy og still= het på denne konferansen. Stillheten har en sentral plass i friluftslivet= hos folk flest, og på denne måten er støy en trussel ogs&ari= ng; mot utøvelse av friluftsliv. I en undersøkelse som FRIFO gjor= de i 1993 svarer 87% av de spurte at de går på tur for ”å oppleve naturens stillhet og fred”, og 85% at de vil ”komme ut i frisk natur, vekk fra støy og forurensning”. Det er dermed lit= en tvil om at dette er noe som opptar folk, selv om det ikke er så mye fremme i media fra dag til dag.

 

Dette reflekteres ogs= å i Stortingsmelding nr. 39 fra 2000-2001 – Friluftsliv – ein veg= til høgare livskvalitet. Der står det:

 

”Stillhet – friluftslivets viktigste kvalitet

 

Stillhet, fred og ro er de vesentligste kvalitet= er for friluftslivet.

Det er grunn til å tro at verdien av disse kvalitetene bare vil øke

i dagens samfunn der hverdagen for mange er preg= et av støy,

stress og mas. Regjeringen vil legge stor vekt på å ivareta

muligheten til å oppleve stillhet, fred og= ro. Stillhet kan på

mange måter ses på som en truet ress= urs. ”

 

Vi står nå på Odderøya. En grønn lunge plassert midt i bykjernen i Kristiansand. Dette er et perfekt utgangspunkt for å reflektere over støy og stillhet. Her vi nå står kan vi fremdeles høre aktiviteten fra byen og fabrikkene. Etter hvert som vi beveger = oss utover Odderøya vil lydbildet endres. Prøv å legge merke til det etterpå.  Husk at stillhet ikke er fravær av lyd, men at lyden er naturlig. Derfor er i= kke måkeskrik støy når vi befinner oss i skjærgå= rden. Stillheten er altså en kvalitet, og kan ikke måles. Opplevelsen= av stillhet vil altså være subjektiv.

 

Jeg har stått p= å yttersiden av Odderøya i full storm. Kjent hvordan vinden har skreket mellom trærne, og bølgene dundret mot svabergene. Dette er på ingen måte stille, men likevel en del av naturens stillhet. Fraværet av mekaniske lyder er total. Lydlandskapet er naturens eget. Kanskje vi kan kalle det ”grønt lydmiljø”?

 

Dikteren Hans B&oslas= h;rli har beskrevet stillheten på denne måten:

 

”Det er rart med stillheten i skogen,

den er aldri fravær av lyd,

aldri tom og skremmende,

slik den kan bli i lukkede rom.

Du hører trærnes mjuke risling i vinden,

en korsnebb fløyter sin vemodige tone,

og hakkespetten trommer lydt på tørrhara,

- men summen av det hele er likevel stillhet,

en stor ro som kjærtegner trommehinnene og= lar deg

høre livet brenne i deg som suset av flam= mene på et lys.”

 

På Odderø= ;ya kan vi få en forsmak på Stillheten. Her er det flotte muligheter for allsidig friluftsliv bl.a. turstier, muligheter for klatring og ikke minst padling. KKK har klubbhus på Odderøya, og turen rundt Odderøya byr på flott padling, og opplevelse av forskjellig sl= ags lydmiljøer på veldig kort tid. Turen videre mellom Bragd&oslas= h;ya og Langøya er virkelig balsam for sjelen.

 

En god forutsetning f= or stillheten er store arealer med fri natur – altså uten tekniske inngrep. Odderøya er langt fra et slikt eksempel, og det som kalles villmark er snart fraværende i hele Sør-Norge. Vi er likevel heldige i Kristiansand, som har både Odderøya, Jegers og Baneh= eia i uiddelbar nærhet til bykjernen. Det er viktig at vi ikke tar dette = som en selvfølge!

 

En annen trussel mot stillheten er motorlyd som stadig trenger lengre inn i naturen. Snøs= cootere på fjellet om vinteren er et godt eksempel på dette. Her har utviklingen tatt helt av, og viddas enorme stillhet er på vikende fro= nt. I vinter anmeldte FRIFO Snescooterimportørenes landsforbund, da de brukte friluftslivets år for å fremme salget av snescootere. De= t er sterke økonomiske krefter vi snakker om. Gjør dere følgende tankeeksperiment: En 18-åring kjøper scooter t= il 200.000. I fylla kjører han ned en skiløper og både pol= iti og sykehus blir involvert. På den annen side: En annen 18-åring= har vært på Fretex og militærutsalg. Fått tak i skiutst= yr og klær nesten gratis. Han går innover vidda, og snøen blåser igjen sporene hans. I et samfunnsmessig perspektiv: Det er ikke tvil om hvem av disse to som øker BNP mest! Men, BNP kan ikke m&arin= g;le kvalitet – BNP er et tall. Dette var et veldig karikert eksempel, men= jeg håper dere forstår hvor jeg vil – de økonomiske kreftene som truer stillheten er sterke.

 

Men, vi behøve= r ikke dra til fjells. Også i bynære områder tøyes grense= ne. Her i Kristiansand har jeg nå anmeldt den første firehjulingen= som kjørte i lysløypene i Jegersberg. Sightseeing med helikopter = er blitt det nye, og det er et godt eksempel på støy som kommer i tille= gg til all den andre støyen i byen.

 

Odderøya er og= så mye mer åpen enn før, og på gode sommerdager er det biler over hele øya. Hva med å innføre flere bommer? Fø= ;r det er for sent?

 

Med disse eksemplene håper jeg å ha vist at stillheten er truet, og i denne forsamli= ngen regner jeg med at det er stor enighet om hvor sentral stillheten er for utøvelse av friluftsliv.

 

Hvorfor trenger vi de= nne stillheten? Her har naturvegleder Nils Faarlund gitt en veldig god begrunne= lse:

 

”Lar vi støyen drepe stillheten, ta= per vi ikke bare stillheten

som egenverdi, men også som kongeveg til inspirasjon,

ettertanke og skapende evne – som åp= ning til vegvalg for

livskvalitet og et vegvalg for vår og fremtidige

generasjoner til et liv i lage.”

 

De siste to åre= ne har jeg vært med på å gjennomføre Støyfri dag og Stillhetens dag. Første gangen sto vi midt i byggearbeidene med ny E= 18 ved Oddernes kolonial da vi startet opp vandringen. Da var det nesten ikke mulig å gi noe informasjon, før vi startet. I år var E18 under jorda, og støynivået var et helt annet. Så ø= ;kte det på veien over Otra, for så å dabbe av innover i Baneh= eia. Vi avrundet vandringen på brygga ved 3. Stampe, og flere av de fremmøtte fortalte om hvordan kroppen falt til ro igjen etter å= ; ha vært ganske spent over broa. Kontrasten var enorm!<= /p>

 

Vi reagerer alts&arin= g; kroppslig på støy. Anspenthet og søvnløshet er to gode eksempler på dette. Derfor er det god helsepolitikk å redu= sere støyen vi blir utsatt for.

 

Stillheten har ogs&ar= ing; mange andre kvaliteter. Gjennom århundrene har den vært en kilde til visdom og selvinnsikt. Også innenfor religionsutøvelsen er= stillheten viktig. Hva folk finner I stillheten, og hva de oppfatter som stillhet vil være forskjellig. Likevel kan vi slå fast at et samfunn med sta= dig mer støy fører oss i feil retning!

 

Hvis vi går til= bake til Børli, så har han også beskrevet dette på en fanta= stisk måte:

 

”Det kommer for meg at det er seint p&arin= g; jorda. At dette

navnløse livet som jeg står her og kjenner som en lykke

i meg, er dømt til undergang. Jeg ber mine sanser våke,

leve og oppleve mens det ennå finnes urørt natur,

levende stillhet. For i fremtiden vil teknikken = og

mekaniseringen skru sin jernjomfru sammen

og kvele mennesket langsomt.”

 

Jeg liker å se på meg selv som mer optimistisk i forhold til fremti= den enn dette. Men, det er viktig at vi er oss stillheten bevisst. Høyst sannsynlig er det slik at de aller fleste vil savne stillheten hvis den blir borte. Derfor er det viktig &arin= g; bevisstgjøre flest mulig om dette før vi kommer i den situasj= onen. Lære hverandre å bli vare overfor støyen. Alle kjenner s= eg igjen i eksempelet med kjøkkenvifta – hvor godt det er nå= ;r vi slår den av.

 

Derfor oppfordrer jeg= dere til å gå litt i stillhet også på vei utover Odderøya. Trekk dere litt tilbake fra de andre, å se om dere k= an legge merke til hvordan de mekaniske lydene blir mindre dominerende etterso= m vi beveger oss sydover. Hvilke lyder hører naturlig hjemme her på Odderøya? God tur!


Oppsummering

 

Vi har nå g&ari= ng;tt over Odderøya, og jeg håper dere har fått anledning til å legge merke til hvordan lydbildet har forandret seg. Hvordan stillh= eten har kommet nærmere, og støyen reduseres noe.=

 

--- Spesielle ting so= m dukket opp under vandringen.

 

Etter lydvandringen l= ar vi ordet være fritt, men det har vi dessverre ikke tid til i dag. Jeg håper likevel at dere kan ta med dere inntrykkene fra vandringen, og reflektere og samtale om dem under lunsjen.

 

Utviklingen med mer støy og mindre stillhet har pågått lenge. Også en = mann som Nansen var opptatt av dette. I 1921 skrev han:

 

”I dette larmende samfunn blir ungdommen mer og mindre

virvlet med i fornøyelsessyken; de glir av sted på gledenes

og nydelsenes glitrende bølger og får aldri tid til å dukke=

under den glinsende flate, ikke tid til å finne seg selv, sin

egen personlighet. Det er sjelden eller aldri de får stanse

og stå ansikt til ansikt med den store stillhet.

Lære den intense glede ved det enkle naturliv, det vi nå

engang stammer fra, og ikke minst gleden ved nøysomhet.”

 

Det er flere ting som= skriker mot oss i disse linjene. En ting er at beskrivelsen av ungdommen nå passer på de fleste av oss. Mon tro hva Nansen hadde sagt til dagens naturområder, trafikk og media? Hva med nøysomheten? Har den n= oen sammenheng med stillheten?

 

Jeg vil avslutte med = noen få linjer av Goethe:

 

”Det beste er den dype stillheten

der jeg lever og vokser

og vinner det som verden

ikke kan ta fra meg

med ild og sverd.”