Logo - grafikk

Kontaktperson: lars@naturliv.no

Det hele mennesket griper gleden i bevegelsen
av Halldor Skard.


Oppgave:
Natur som kontekst
Denne oppgaven har undertittelen: Naturen som gudsbilde i norsk og bibelsk kontekst. hans Børli som teolog. Oppgaven er skrevet av Sigurd Bakke i 1999, og ble levert i Ås.

Kronikk av Björn Tordsson:
Barn, lek og natur
Her er enda en original av teksten som ble publiert som kronikk i magasinet UTE før sommeren i 2017. Den er noe lengre og har en litt annen vinkling enn saken i Klassekampen som vi har publisert nedenfor.
Nå er også teksten tilgjengelig hos UTE med tittelen: "Varige naturmøter"

Kronikk av Björn Tordsson:
Naturen er beste leke-arenaen
Her er originalen til den teksten som ble publisert som kronikk i Klassekampen om barns lek i natur. Tordsson skriver her at forskningen er klar: "Barn leker bedre i natur enn i andre lek-miljøer. De utvikles bedre gjennom lek sammen med andre barn, enn gjennom deltakelse i organiserte voksenstyrte fritidsaktiviteter."

Masteroppgave:
Fridtjof Nansens forhold til naturen. En analyse av Frilufts-liv. Blade af dagboken
Denne oppgaven ble levert av Lene Samuelsen (nå Winther) i 2010 ved Universitetet i Tromsø. I en e-post til naturliv.no skriver hun: "Teorien jeg har brukt i analysearbeidet er økofilosofi og det vi også omtaler som økokritikk når det blir brukt i analyse av tidligere verk eller filmanalyse. I den norske økokritikken har jeg trukket frem Arne Næss sr., som jeg bruker mye både for å belyse Nansen forhold til naturen og hans ideologiske prosjekt. Videre tydeliggjør jeg i oppgaven likhetene mellom Næss og Nansen.I oppgaven kartlegger jeg det jeg har valgt å kalle Nansens ideologiske prosjekt ved å nærlese naturessay som han hadde samlet i boken "Friluftsliv- blade af dagboken". Boken består av sivilisasjonskritiske telkster hvor forholdet mellom natur og kultur blir skildret. Nansen var forut for sin tid mtp hans spådommer om hvilke skyggesider den teknologiske utviklingen ville få for de kommende generasjoner. "
En artikkel med hovedpoengene fra oppgaven er under utarbeidelse, og vi håper å kunne publisere/lenke til den etterhvert.

Rapport:
Samfunnsøkonomiske virkninger av friluftsliv
For noen uker siden fikk Erna Solberg overlevert denne rapporten fra Vista Analyse. Den er skrevet av Steinar Strøm, Ingeborg Rasmussen, Øystein Hernæs og Hanne Toftdahl på oppdrag av Norsk Friluftsliv. Her skriver de i sammendraget:
"Med forsiktige anslag finner vi at gevinster opp mot 80 milliarder kr per år kan være mulig, før subjektive og opplevde verdier legges til, dersom den inaktive delen av befolkningen øker aktivitetsnivået."

Hovedoppgave:
Hjemlengsel – og muligheten for at en økologisk krise kan vise veien hjem. En økopsykologisk utforsking av de endelige vilkår i eksistensiell psykoterapi
I sammendraget heter det: "Bakgrunnen for denne oppgavens utforsking er en tydelig diskrepans mellom en stadig tiltakende og alvorlig økologisk krise som mennesket i dag må forholde seg til og et tilsynelatende fravær av denne krisen i psykologien. Det er som om den økologiske krisen ikke eksisterer som en virkelighet ethvert menneskes psyke i dag må forholde seg til. Økopsykologi er en retning som søker å bygge bro mellom psykologi og økologi, mennesket og naturen, og vil dermed kunne redusere den ovenfor nevnte diskrepansen."
Se også artikkelen: "Jeg svømmer alene" i Scandinavian Psychologist 27. des 2014.

Bokanmeldelse:
Nils Faarlund: Friluftsliv - en dannelsesreise
Nils Faarlund er norsk friluftslivs “grand old man”. Han startet Norsk Høgfjellsskole i Hemsedal i 1967, og etablerte friluftsliv som høgskolestudium ved Norges idrettshøgskole i 1972. Nå har han skrevet boka “Friluftsliv en dannelsesreise”, og vi har tatt en nærmere titt.

Bjørn Tordsson:
Langsommere, dypere, mykere

Dette var tittelen på et fantastisk innlegg Bjørn Tordsson holdt på DNTs turkonferanse i november. En forkortet utgave finnes også i Fjell&Vidde (1/16 s. 100-101) med tittelen: Friluftslivets dypere verdier. Dette er en tekst vi tror vil bli husket for ettertiden, og vil bli henvist til igjen og igjen. Tordsson setter ord på utviklingstrekk i vår samtid som blir tydeligere og tydeligere for flere og flere. Vi er derfor veldig takknemlige for at vi får lov til å formidle hele teksten her på naturliv.no.

Masteroppgave
Skogens mange ansikt. Om å gi mening til skogen
Oppgaven er sendt oss av Yrjan Kvam, og han har skrevet om kontroversen rundt sitkagrana, og hvilke politiske verktøy som ble tatt i bruk for å lukke/begrense/gjøre sitkagrana til et "håndterlig naturpolitiske objekt".

Bacheoroppgave
En kvalitativ studie der likhetstrekk ved episoder hvor en frikjører utløser et skred står i fokus
Vi har fått tilsendt denne oppgaven fra Thomas Riis som gikk på friluftsliv fordypning i Volda. Takk for innsendt bidrag til naturliv.no!


Bok:
Cover - bok"Elvetid" - tekster av Sigmund Setreng Kvaløy
Vår kjære økofilosof døde i år, og boken "Elvetid" inneholder tekster og tegninger fra et mangeslungent liv med dyp tenkning. Boka er et gjennomarbeidet og flott minne etter Sigmund. Tegningene hans kommer til sin rett, og utvalget av tekster viser den store spennvidden han hadde. Boka anbefales på det varmeste!

Vi anbefaler også en titt på sidene til utgiverne: Naturveiviser
Her står det blant annet følgende om boka:

"Elvetid handler om Sigmund Kvaløy Setreng sitt filosofiske arbeid, politiske engasjement og kunstneriske mangfold. I nært samarbeid med Sigmund og hans kone Kirsten har redaksjonen ved Bjørn Tordsson, Olaf Henke, Atle Tellnes og Inga Dansberg arbeidet med å skape en bok som gir innsyn i forfatterens og kunstnerens livslange engasjement for natur og menneske.
I sin økofilosofi er Sigmund Kvaløy Setreng mer radikal enn de fleste miljøtenkere. Mange håper at økonomisk vekst, sterkere miljøkontroll, bedre teknologi, internasjonale avtaler og mer forskning skal lede oss ut av krisen. Setreng viser tvert i mot hvordan vår samfunnsstyring, vår tenking og vitenskap må lede til krise. Dette fordi vi stadig forveksler to forskjellige former for mangfold - naturens organiske, foranderlige kompleksitet med maskinens mekaniske, statiske komplikasjon. Krisene oppstår fordi vi behandler naturen - og samfunnet og dets mennesker - som om det dreier seg om noe maskin-liknende, i stedet for å føye oss etter naturens rytmer. Filosofisk sett dreier det seg om å forstå den levende, dynamiske tiden som grunndimensjon, ikke det statiske matematisk beregnelige rommet."


Kronikk
Norsk naturpolitikk
Denne kronikken sto på trykk i UTE des/jan15 og er skrevet av professor i biologi Dag O. Hessen. Han skriver bl.a.: "Vi er nasjonenes fetter Anton som alltid finner ressursene når vi trenger det, og flyter som en kork på et opprørt verdenshav."


Bacheloroppgave
Sykepleie med turskoene på - Om naturkontakt og unge med depresjon
Denne oppgaven ble skrevet av Karine Mellqvist ved avd. for sykepleierutdanning ved Diakonhjemmet Høgskole i 2012. Tematikken og problemstillingen er minst like aktuell i dag.
Tusen takk for atdere sender over .pdfer med aktuelle oppgaver til denne siden! Jeg legger ut så raskt jeg klarer!


Semesteroppgave Ecophilosophy, HiT
Hvordan ble vestlig sivilisasjon så fremmedgjort fra ikke menneskelig natur? Og hvordan kan enkeltindividet gjenforenes.
Denne oppgaven er fra 2010, og er skrevet av Randy Gunnar Lange. Oppgaven er minst like aktuell i dag! Han avslutter med et ønske om at: "stadig flere skal søke etter en gratis fred som er å finne mellom fjellene, at i hvert menneske ligger det et søkende barn som vil ut å leke, oppleve, lære, føle og tre inn i ett varmt felleskap med alt annet som lever. Rett under nesen på dem."


Kronikk
Husk at leirilden både lyser og varmer!
Denne kronikken sto på trykk i magasinet UTE i november 2014. Her skriver førsteamanuensis Björn Tordsson ved HiT bl.a.: "Det er ille hvis friluftslivet blir knyuttet til en helse-diskurs som i seg selv er syk. For friluftslivet rommer jo i seg selv en helt annen og mye sunnere kroppsforståelse. I naturmøtet er vår kropp ikke objekt men subjekt."


Masteroppgave
Naturen er på en måte feiring, det er liv, det er glede
- Traumepasienters opplevelse av natur og friluftsliv som del av behandlingstilbudet

Vi har fått tilsendt nok en godbit. Denne masteroppgaven ble avlagt ved UiO på psykoligisk institutt i mai 2014, og er skrevet av Åsne Gotehus Køhn. Send oss gjerne oppgaver og tekster som kan passe inn på denne siden!


Kronikk
Det stille språket

Live Danielsen har en spennende kronikk i Naturviterne på s. 22.
Live er også intervjuet i et annet nummer av Naturviterne på s. 18-23.


Doktoravhandling:
Verdiforskyvning i friluftslivet i lys av økologisk økonomi
I januar disputerte Are-Severin Ingulfsvann ved Senter for Økologisk økonomi og etikk ved Handelshøgskolen i Bodø med denne avhandlingen. Her er det mye spennende - god lesning!


Doktoravhandling:
Mellom meg og det andre finds det stier...

Denne avhandlingen har jeg gledet meg til lenge! Annette Bischoff har skrevet en avhandling om stier, mennesker og naturopplevelse. Hun leverte ved institutt for matematiske realfag og teknologi ved Universitet for miljø- og biovitenskap på Ås i fjor høst.
Se også artikkel om avhandlingen hos UT.no: Jeg gikk en tur på stien


Masteroppgave:
Friluftsliv og psykiske helse
I helgen fikk vi tilsendt en masteroppgave som vi gjerne deler videre. Den er avlagt ved Høgskolen i Nord Trøndelag (HiNT) av Roger Enger Lie. Den fullstendige tittelen er: "Assosiasjoner mellom kjønn, alder, friluftsliv, angst, depresjon og helserelatert livskvalitet hos individer i aldersgruppen 20-39 år - Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 3)"


Doktoravhandling
Læring i friluftsliv: om padlefellesskap i havgapet
Leif Inge Magnusse har skrevet denne doktorgradsavhandlingen ved skejson for kroppsøving og pedagogikk ved Norges Idrettshøgskole. Her kan det nok være spennende ting å hente opp. Avhandlingen er basert på fire artikler som ser på ulike vinklinger ved sider av læringsprosessene i friluftsliv.


Doktoravhandling
Sustainability and Quality of Life

I høst fikk jeg et tips om denne dr.avhandlingen fra Nederland. Har ikke fått lest den enda selv, men fikk tipset av en som var blitt imponert av oppgaven. Undertittelen er "A study on the religious worldwievs, values and enviromental impact of amish, hutterite, franciscan and benedectine communities." Oppgaven er skrevet av Martine Vonk som holder til i Amsterdam, Nederland.


Intervju av Arne Næss
Om dypøkologi, selvrealisering og redselen for å være dum

Dumpet over dette intervjuet i foribndelse med et foredrag jeg holdt om Arne Næss i 2012. Det er skrevet av Øyvind Solum, og gir en fin innføring i Næss sin økofilosofi/dypøkologi.


Ny bok:
Allemannsretten - Friluftslivets rettsgrunnlag

Nå er den ikke helt ny, da den dukket opp på Flux forlag i vinter. Forfatteren Marianne Reusch har tatt doktorgraden på allemannsretten, og boka er en "folkelig" utgave av doktoravhandlingen. Her er det mye spennende stoff! En viktig bonus er at boka også lever videre på nettstedet www.allemannsretten.no. Her blogger Marianne jevnlig om aktuelle saker! Følg med! Boka er også blitt anmeldt i A-Magasinet.


Friluftslivsoppgaver:
3 nye friluftslivsoppgaver du bør se nærmere på!
Vi har publisert noen friluftslivsoppgaver her fra før, og nå har vi fått tilsendt tre stykker til som vi gjerne vil dele med dere. Den første er skrevet av Bjørn Erik Jevne ved Høgskolen i Volda. Hans bacheloroppgave har tittelen "Stien sett gjennom ti øyne - en kvalitativ undersøkelse rundt den ideelle fotturen i naturen". De to andre er masteroppgaver fra Høgskolen i Bø. Den første er skrevet av Simon Jeppesen, og tittelen på hans oppgave er: "HAVPADLING. En kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af motiver blandt havpadlere og en fænomenologisk reflektion over havpadlingens egenart." (Forside).
Den andre oppgaven fra Bø er skrevet av Per Eivind Hestnæs, og har tittelen: "Naturnærværet - en undersøkelse av naturopplevelsens egenart".
Vi publiserer gjene flere oppgaver som bør deles med andre. Fortrinnsvis sterke kandidater med A og B, samt at de passer inn i dette nettstedets profil.


Alf Odden
Sammendrag: ”Hva skjer med norsk friluftsliv?
En studie av utviklingstrekk i norsk friluftsliv 1970 – 2004."

Her er et sammendrag av doktorgradsarbeidet til Alf Odden ved HiT. Avhandlingen ble levert ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, geografisk institutt.


Knut Egil Bekkevold:
"Tilstand av natur" - Naturopplevelse i Hans Børlis lyrikk

Denne mastergradsoppgaven ble levert ved Inst. for kroppsøving, idrett og friluftsliv ved HiT i mars 2008. Her er det veldig mye flott, og vi er veldig fornøyde med at Bekkevold vil dele sin oppgave med natruliv.no sine lesere. Undertittelen på oppgaven er "Et bidrag til å forstå naturopplevelsens dimensjoner og til å synliggjøre sammenhenger mellom friluftsliv og psykisk helse."


Petter Erik Leirhaug:
Friluftsliv i Nils Faarlunds tekster

Leirhaugs hovedoppgave fra Norges Idrettshøgskole 2007 har undertittelen "En fortolkende gjennomgang, strukturering og drøfting av friluftsliv  i Nils Faarlunds skrifter 1967-2006". Her er det mye interessant materiale om og av Faarlund. Vi har publisert en del av Faarlund før (se under), men det er forsvinnende lite i forhold til alt han har begått av tekster. Leirhaug har i sin oppgave laget en flott oversikt over Faarlunds skrifter, og vi håper å kunne legge ut mer av disse etterhvert. Tusen takk til Petter Erik Leirhaug for at han stiller sin hovedoppgave tilgjengelig elektronisk for naturliv.no sine lesere!


Nils Faarlund:
Artikler av Nils Faarlund
I tiden fremover vil vi publisere en del artikler av Nils Faarlund. Mange av disse har stått i tidsskriftet Mestre Fjellet, som kan være vanskelig tilgjengelig på landets biblioteker.

Friluftsliv: HVA - HVORFOR - HVORDAN
Dette kompendiet ble skrevet av Nils Faarlund i 1973, og fortjener en vid lesekrets rundt om i det ganske land. Kompendiet finnes i HTML-format (overskriften), Word og .pdf (utskriftsformat).
Nils Faarlund er fremdeles ved Norges Høgfjellsskole, som nå har drevet sin virksomhet i 38 år.


André Horgen:
Huskeliste for friluftslivsveiledere
I dette kokumentet har André Horgen (HiT) og Thomas Vold (nå NIH) gitt en kjempefin smørbrødliste for de som vil bli gode friluftslivsveiledere. Her får du mange fine tips for "På forhånd", "Underveis", "I situasjonen" og "Evaluering og oppsummering i etterkant".

Viktige hendelser i norsk friluftsliv
André Horgen ved HiT har sanket sammen begivenheter i norsk friluftsliv, og knyttet disse til årstall. I hans liste finner du opptegnelser fra ca 0- 2006. Kanskje vet du om noe som burde stå der i tillegg? Denne siste listen er på hele 25 sider, og inneholder masse spennende info! Har du tillegg? Send en e-post til André! (Word-format / .pdf-format)
Sist oppdatert 4. septemberr 2006.

Fenomenet friluftsliv
André Horgen har også laget et forslag til en modell for forståelse av fenomenet friluftsliv. Versjonen som du finner her er fra 23.11.01.


Ola Vaagbø (1993):
Den norske turkulturen
Denne rapporten ble utarbeidet for FRIFO, og er nå gjort tilgjengelig via deres nettsider. Rapporten er spennende lesning også i dag, og finnes på pensumlistene på mange av høgskole-studiene i friluftsliv.
NB: Filen er i .pdf-format (2,6 mb), og ligger hos FRIFO.


Lars Verket:
Friluftsliv i endring - tanker rundt oppkjørte løyper
Vi lever i en tid der minste motstands vei seirer uten spørsmål. Dette har fått Verket til å tenke litt rundt oppkjørte løyper. Det har resultert i dette lysbildeshowet på 19 bilder. (Obs: 2,4 mb)


Tema: Stillhet
Den 31. august og 1. september 2005 gikk konferansen "Friluftsliv til inspirasjon" av stabelen i Kristiansand. Her holdt Lars Verket foredraget "Støy og stillhet", som du også kan hente ned i .pdf-versjon og Word.
Friluftsliv og stillhet henger nøye sammen. Vi har samlet sammen noen artikler der hovedemnet er "stillhet". Først har vi kronikken "Mot støy - for stillhet" av Nils Faarlund og Norsk Forening mot Støy. Vi har også lagt ut en pressemelding om "Om snøscootere og stillhetens egenverdi" fra samme forening. Lars Verket har skrevet et lengre leserinnlegg med tittelen "Motorisert ferdsel på viddene". Hans prosjektoppgave (som du finner i sin helhet nedenfor), har også et kapittel om stillhet: "Stillheten i naturen og i kristendommen". Så har vi fått lov av Framtiden i våre hender til å legge ut "Stillhet - hva er det?" - skrevet av Erik Dammann
28.4.2004 var det "Støyfri dag", og da var innehaveren av naturliv.no på NRK Sørlandssendinga. Radiointervjuet med han finnes i .mp3-fil her.
20.4.2005 var det klart for "Støyfri dag" nok en gang, men denne gangen omdøpt til "Stillhetens dag" i anledning av at det er Friluftslivets År i 2005. Innehaveren av naturliv.no var atter på plass i Sørlandssendinga, og radiointervjuet med han finnes i .mp3-fil her.


Aage Jensen
Naturverdfilosofien og vegledning i friluftsliv
Dette er en hovedoppgave som Jensen leverte ved pedagogisk institutt ved NTNU høsten 2000. Oppgaven har undertittelen: "En analyse og drøfting av pedagogisk praksis ved Norges Høgfjellsskole". Her finner du mye spennende stoff - særlig om Nils Faarlunds tanker, men også Kvaløy Sætreng og økofilosofien til Arne Næss er omtalt.
(Word-format, .pdf-format)


Karl-August Haslestad
Opplevelser og relasjoner

Haslestad jobber til daglig som høgskolelektor i pedagogisk teori og praksis ved Høgskolen i Hedmark. Han har sendt oss to artikler som vi gjerne deler med våre lesere:

Kar-August Haslestad har også skrevet et tenkt intervju med Fridtjof Nansen før skisportens dag, som er vel verdt en gjennomlesning! (Word-format og .pdf-format).

Han leverte sin hovedoppgave i pedagogikk i 2000, og skrev i den forbindelse fagartikkelen: "På leting etter hva friluftsliv egentlig er - med utgangspunkt i ulike perspektiver - og med et spesielt fokus på friluftsliv i grunnskolens læreplaner". (Word-format)


Lars Verket
Vegledning

Denne forelesningen om vegledning ble holdt 28. januar 2005 på Høgskolen i Agder. Forelesningen tar utgangspunkt i vegledningstradisjonen fra Faarlund og Tordsson.
(PowerPoint - .ppt, .pdf-farger, .pdf-svart/hvitt)


Øystein Dahle
Dialog med naturen
Denne artikkelen stammer fra boka "Har fjellet ansikt?", og kan virkelig anbefales! Du kan også laste den ned i Word eller .pdf-format.
I samme bok finnes artikkelen "Bærekraftig utvikling som konseptuell utfordring" (Word / .pdf-format), som vi også har fått lov til å publisere her på naturliv.no


Hans Kolstad
Individet og naturen

Dette foredraget ble holdt under Naturfilosofisk Seminar 2004, som denne gangen var et samarbeid mellom DNT og FLUX.
Finnes også i .pdf-format og Word-format.
Hans Kolstad har redigert boken "Har fjellet ansikt?". I den boken finnes to andre foredrag av Kolstad som vi også har fått lov til å publisere her på naturliv.no:

"Naturen som ressurs og besettelse" (1997) (Word / .pdf-format)
"Miljøet i vårt århundre" (1998) (Word / .pdf-format)


Astri Gabrielsen
Næringsliv og Natursyn -
en visjon om et næringsliv basert på dypøkologiske verdier

Denne oppgaven er en siviløkonomutredning ved Norges Handelshøyskole i Bergen, som ble levert våren 2004. En spennende oppgave - ikke mange ved NHH som stiller spørsmål ved profittmaksimering...
.pdf-format: forside / hoved (365 kb). Word-format: forside / hoved (226 kb)


Per Espen Stoknes
Sjelens landskap
Denne boka er utsolgt fra forlaget, men fortjener helt klart å være lett tilgjengelig. Boka tar for seg sjelens landskap, og knytter dette til natur og miljøbevegelse. (.pdf-format - 536 kb)

Økopsykologi.
Fra et intrapsykisk selv til et økologisk selv

Dette er hovedoppgaven til Stoknes, som ble levert i 1994 ved Psykologisk Institutt, UiO. Oppgaven forsøker å bringe psykologi og økologi sammen, og på den måte få til endringer i forhold til miljøkrisen. (.pdf-format - 459 kb)
Mer om Per Espen Stoknes finner du på hans hjemmeside.


Björn Tordsson:
Artikler om friluftsliv
Vi har fått lov til å publisere artiklene til Björn Tordsson her på naturliv.no. Han har jobbet med friluftsliv i en årrekke, og tok doktorgrad i friluftsliv nå i høst. Hans avhandling hadde tittelen "Å svare på naturens åpne tiltale." Artiklene finner du nedenfor, og de er gjengitt slik at det skal være enkelt å oppgi referanse.

Tordsson, Björn (2002) Friluftsliv i lys av noen begreper fra Jean-Paul Sartre
Under publisering, naturfilosofisk seminar. (Word-format / .pdf-format)
Tordsson, Björn (2000) Risikotakeren i lys av ulike paradigmer innen friluftsliv
Paper til NFR-seminar, program for idrettsforskning, Lifjell Hotell 2000 (Word-format / .pdf-format)
Tordsson, Björn (1999): Om friluftsliv som naturforståels og om friluftslivets egenart.
I: Kolstad, Hans (red) (2000): Har fjellet ansikt. Naturfilosofisk seminar. (Word-format / .pdf-format)
Tordsson, Björn (2002-03) Om valfart og å være en vandringsmann på jorden
Artikkel in prep. (Word-format / .pdf-format)
Tordsson, Björn (2003): Friluftslivets vesen sett i lys av begrepene liminalitet og karnevalisme
Prøveforelesning til dr.scient-graden. NIH. (Word-format / .pdf-format)


Debatt:
Hvorfor er friluftsliv en taper
i kampen om økonomiske ressurser?
Dette foredraget holdt Hans B. Skaset 4. juni under landskonferansen i friluftsliv i Tromsø 2.-4. juni 2004. Innlegget er svært godt, og bør nå et mye bredere publikum enn de 250 som deltok på konferansen. Du kan også laste ned i Word-format og .pdf.


Ketil Østrem
Veiledning i friluftsliv
Østrem har nettopp levert sin hovedoppgave ved institutt for idrettsfag ved HiA. Tittelen på oppgaven burde interessere de fleste leserne her på naturliv.no. Han har gitt oss tillatelse til å publisere oppgaven elektronisk. Om oppgaven skriver han:

"Mitt problemområde har sin bakgrunn i nysgjerrighet i forhold til å undersøke om Faarlunds og Tordsson/Tellnes vegledningsmodeller, med de forutsetninger og grunnregler de representerer, er realistiske å anvende i de praktiske veiledningssituasjonene i friluftsliv. Intensjonen med denne hovedfagsoppgaven er dermed å søke kunnskap om hva veiledning i friluftsliv er, samt å undersøke hvilke retningslinjer, instrumenter og verktøy man kan anvende i veilederrollen."

Ketil Østrem arbeider nå som idrettslærer på Solborg FHS.


Foredrag:
Naturen - Guds spor...
Dette foredraget har hentet mye av sitt innhold fra prosjektoppgaven nedenfor, men er i tillegg krydret med massevis av bilder. (.ppt-format - NB! 8,5 MB)

Prosjektoppgave:
Gud og natur - ett kristent perspektiv
Denne prosjektoppgaven ble avlevert av Lars Verket ved studiet "Nordisk friluftsliv" i Bø, HiT, våren 2003. Prosjektet belyser åtte forskjellige tilnærminger til temaet "Gud og natur" i kristendommen:

  1. Historisk riss av natursynet i kristendommen
  2. Natur i Bibelen
  3. Salmer og bønner om skaperverket
  4. Naturen i keltisk tradisjon
  5. Stillheten i naturen og i kristndommen
  6. Naturne i pilegrimstradisjonen
  7. Kristendom og økosofi
  8. Friluftsliv og kristendom

Prosjektet kan leses/lastes ned i forskjellige filformater:
Innledning (HTML / .pdf /WORD)
Gud og natur (HTML /.pdf /WORD)


Mellomfagsoppgave:
Friluftsliv og risiko
Denne mellomfagsoppgaven ble levert høsten 2003 av Lars Verket, ved skiutdanninga i Stryn. Oppgaven finnes også i Word-format og i .pdf-format. Data (her i Excel-format) og spørreskjema er også publisert. Kom gjerne med kommentarer!
Sist oppdatert - og endelig utgave: 9.11.2003


 

naturliv.no
så dagens lys da Lars Verket studerte nordisk friluftsliv ved HiT 2002/03. Siden har det samlet seg opp interessant materiale innenfor friluftsliv, filosofi, dypøkologi og tilknyttede emner. Takhøyden er ment å være stor, så hvis du har noe du synes passer er du hjertelig velkommen til å sende over!

Publisere?
Har du en oppgave, artikkel, prosjekt eller lignende som du vil dele med andre friluftslivsinteresserte? Da kan du ta kontakt med lars@naturliv.no

"Spør bare dyrene, de lærer deg, himmelens fugler gir deg kunnskap. Eller tenk på jorden, den opplyser deg, fisken i havet har noe å fortelle. Hvem skjønner ikke når han ser alt dette at Gud har skapt det med sin kraft? Han har hver levende sjel i sin hånd og rår over ånden i hver manns kropp."
(Job 12,7-10)

Eksamensoppgaver:
Hjemmeeksamen i pedagogikk 2 v/HiT våren 2003. Tema: "Personlig utvikling, utfordring og sikkerhet i friluftslivet". Av Lars Verket.

Hjemmeeksamen i friluftsliv, kultur og samfunn II v/HiT våren 2002. Tema: "Friluftsliv som sosiokulturelt fenomen" og "Friluftsliv og modernitet". Av Lars Verket.

"Det kommer for meg at det er seint på jorda. At dette navnløse livet som jeg står her og kjenner som en lykke i meg, er dømt til undergang. Jeg ber mine sanser våke, leve og oppleve mens det ennå fins urørt natur, levende stillhet. For i framtida vil teknikken og mekaniseringa skru sin jernjomfru sammen og kvele mennesket."
Hans Børli